Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

De kunst van het nalaten

Het levenstestament

Levenstestament; wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt?

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd?

U kunt bij ons een “levenstestament” opmaken. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

Wanneer u voor één van voornoemde situaties niets heeft vastgelegd, is het bijna altijd noodzakelijk dat de Kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator benoemt. Wanneer u uw mening niet meer kenbaar kunt maken dan kan de Kantonrechter deze niet meewegen bij het nemen van zijn beslissing.

Wensen op medisch gebied

Hierbij gaat het om het al dan niet geven van toestemming voor het verrichten van medische behandelingen. De bekendste is de euthanasieverklaring. U kunt ook een “niet-behandelverklaring” opstellen waarin u aangeeft onder welke omstandigheden u vindt dat het leven geen zin meer heeft of voltooid is. Ook een behandelgebod, waarin u juist aangeeft dat u onder alle omstandigheden levensverlengende behandelingen wilt, behoort tot de mogelijkheden.

Overigens hoeven uw wensen op medisch gebied niet in een  levenstestament te worden vastgelegd. In veel gevallen kunt u deze wensen prima zelf op papier zetten. Wij adviseren u dat wel altijd te doen na overleg met uw uw (huis)arts. Als u zelf uw wensen hebt vastgelegd, kunt u naar dat document verwijzen in uw levenstestament.

Als u zelf niet meer in staat bent om uw wil te uiten en overleg met uw arts te plegen is het belangrijk dat een ander dit voor u kan doen. Hiervoor kunt u in het levenstestament een gevolmachtigde benoemen. Deze persoon kan, als u daartoe zelf niet meer instaat bent, namens u handelen en overleg met de behandelend arts hebben over de medische behandeling. Om discussie te voorkomen is het raadzaam om dat wél in het levenstestament zelf vast te leggen.

Beheer van uw vermogen

U heeft binnen uw persoonlijke kring één of meer personen waarvan u meteen zegt dat zij goed in staat zijn om uw vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Deze personen wijst u aan als gevolmachtigde om uw financiële zaken te regelen. U geeft nauwgezette instructies inzake het te voeren beheer. U vindt het bijvoorbeeld leuk om jaarlijks aan uw (klein)kinderen te schenken of u vindt het belangrijk aan culturele of charitatieve instellingen te doneren. U instrueert uw gevolmachtigde op welke wijze hiermee door te gaan. Voorop staat echter dat er voldoende middelen achter de hand zijn om uw welzijn te waarborgen.

Het is goed om te weten dat bij sommige banken een gegeven bankvolmacht vervalt indien en zodra bij u sprake is van wilsonbekwaamheid, bijvoorbeeld dementie. De volmacht op basis van een levenstestament om bankzaken te regelen loopt daarentegen in zo’n situatie gewoon door.

Mentorschap/bewind/curatele

Mocht het toch zo zijn dat er een mentor, bewindvoerder of curator wordt benoemd dan bevat uw levenstestament belangrijke instructies voor de kantonrechter. Wie wordt er bij voorkeur benoemd (en wie vooral niet!) en welke instructies krijgt deze persoon.

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de situatie dat de bewindvoerder door u schenkingen wil laten doen aan uw (klein)kinderen, ter besparing van erfbelasting te zijner tijd. Hiervoor heeft de bewindvoerder toestemming nodig van de Kantonrechter. Wanneer er niet kan worden aangetoond dat er door u in het verleden met enige regelmaat soortgelijke schenkingen zijn gedaan dan wordt er in de regel geen toestemming gegeven. Wanneer in uw levenstestament heeft aangegeven dat er juist wel geschonken moet worden en aan wie en op welke wijze, dan biedt dit ruimte aan de Kantonrechter om toch toestemming te geven voor de schenkingen.

Toezichthouder

Helaas gebeurt het wel eens dat een gevolmachtigde misbruik maakt van het vertrouwen dat aan hem gegeven is. U kunt het risico daarop beperken door in uw levenstestament een toezichthouder aan te wijzen.

Die toezichthouder krijgt dan bijvoorbeeld als taak om jaarlijks de bankafschriften te bekijken als u zelf niet meer goed in staat bent om de gevolmachtigde te controleren. Bovendien kunt u bepalen dat de gevolmachtigde voor bepaalde transacties (zoals schenkingen) de toestemming van de toezichthouder nodig heeft.

Opstellen levenstestament

Wij kunnen u adviseren over het levenstestament en het levenstestament voor u opstellen.
Ook zorgen wij voor registratie van uw levenstestament bij het Centraal Levens Testamenten Register (CLTR) in ‘s-Gravenhage. Artsen, rechters, andere betrokkenen en iedere notaris kunnen hier nagaan of u een levenstestament heeft. Bij de notaris kunnen zij de inhoud opvragen. Uw privacy is gewaarborgd en uw levenstestament is altijd terug te vinden.

Doordat u uw levenstestament opmaakt in de vorm van een notariële akte staat onomstotelijk vast dat u heeft begrepen en gewild hetgeen u heeft vastgelegd in uw levenstestament. De notaris ziet hier op toe. Dit voorkomt heel vervelende discussies op het moment dat er gebruik moet worden gemaakt van het levenstestament (was er sprake van beïnvloeding of zelfs dwang?)

Een levenstestament bevat úw wensen. In overleg met ons kunt u meer dan bovenvermelde situaties/wensen in uw levenstestament regelen. Wij luisteren naar uw wensen, ondersteunen u bij het maken van keuzes voor uw levenstestament en zorgen ervoor dat uw levenszaken juridisch juist worden geregeld.