Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Dijkman & Van Doorn B.V., gevestigd te Apeldoorn.

I. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. DvD: Dijkman & Van Doorn B.V., tevens handelend onder de naam Dijkman & van Doorn notariaat-estate planning, gevestigd te Apeldoorn.

b. Cliënt: de contractspartij van DvD.

c. Consument: Cliënt die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

d. Kantoor: DvD en/of de bij DvD werkzame personen die DvD bij de uitvoering van de opdrachten van Cliënt inschakelt.

e. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die DvD voor de uitvoering van haar werkzaamheden met Cliënt is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

f. Kosten wettelijke inzages: de vaste vergoeding voor de wettelijk verplichte inzages (BRP, CIR, CCBR, VIS).

g. Heffing Kwaliteitsfonds: de door DvD verplichte afdracht aan het Kwaliteitsfonds Notariaat.

h. Privacyverklaring: de verklaring over de wijze waarop DvD omgaat met de persoonsgegevens van Cliënt.

i. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen DvD en Cliënt.

j. Partijen: DvD en Cliënt gezamenlijk.

k. Verschotten: de kosten die DvD in verband met de uitvoering van de Overeenkomst maakt, niet zijnde Honorarium, Heffing Kwaliteitsfonds of Kosten wettelijke inzages.

l. Derdengelden: gelden, niet zijnde een voorschot als bedoeld in artikel IV sub g, die DvD uit hoofde van een afspraak ten behoeve van de Cliënt en/of een wederpartij van de Cliënt onder zich heeft en op een daartoe bestaande bankrekening (de ‘derdengeldenrekening’) zijn bijgeschreven.

II. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

III. Overeenkomst

a. De Overeenkomst komt pas tot stand, nadat DvD deze heeft aanvaard. Bij de aanvaarding kan DvD slechts worden vertegenwoordigd door aan DvD verbonden (kandidaat-) notarissen dan wel door andere bij DvD werkzame personen krachtens schriftelijke volmacht.

b. Cliënt stemt ermee in dat DvD de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid en met inachtneming van de Privacyverklaring laat uitvoeren door het Kantoor of zo nodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

c. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DvD zal Cliënt de inhoud van de Overeenkomst, processtukken, adviezen en andere al dan niet schriftelijke uitingen van DvD niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover die zijn opgesteld of gedaan met de strekking die derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien. Cliënt zal er tevens voor zorgdragen dat derden van de in de vorige zin bedoelde informatie geen kennis kunnen nemen, tenzij die kennisneming verband houdt met of voortvloeit uit de Overeenkomst.

d. Cliënt stemt ermee in dat Kantoor digitaal met hem en met derden, waaronder eventuele adviseurs, correspondeert.

e. Zowel Cliënt als DvD is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

IV. Declaratie

a. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Cliënt voor de uitvoering van de Overeenkomst het Honorarium, vermeerderd met Kosten wettelijke inzages, Verschotten, Heffing Kwaliteitsfonds en omzetbelasting, verschuldigd.

b. Als het Honorarium tijdsevenredig wordt berekend, is de urenadministratie van DvD bindend, tenzij Cliënt de onjuistheid van de urenopgave aantoont. Algemene voorwaarden

c. Verrichte werkzaamheden kunnen, als de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

d. Als de Overeenkomst wordt beëindigd voordat Kantoor de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is Cliënt, behoudens schriftelijke andersluidende afspraak, Honorarium verschuldigd voor de door kantoor reeds verrichte werkzaamheden. Dit honorarium bestaat uit de door Kantoor reeds bestede, nog niet vergoede uren maal het geldende uurtarief van de medewerker(s) die de werkzaamheden heeft/hebben verricht.

e. Als de Overeenkomst wordt beëindigd voordat Kantoor de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid en de beëindiging aan Cliënt kan worden toegerekend, is Cliënt ongeacht andersluidende afspraken naar keuze van DvD verschuldigd het overeengekomen Honorarium dan wel een bedrag gelijk aan de door Kantoor reeds bestede uren maal het geldende uurtarief van de medewerker(s) die de werkzaamheden heeft/hebben verricht.

f. Het onder d. en e. genoemde Honorarium wordt vermeerderd met Kosten wettelijke inzages, Verschotten, Heffing Kwaliteitsfonds en omzetbelasting.

g. DvD is steeds gerechtigd van Cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt eerst verrekend met de slotdeclaratie in de desbetreffende Overeenkomst.

h. DvD is gerechtigd het tijdevenredige Honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.

Als sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te beëindigen. Van dit recht dient de Consument gebruik te maken binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven. Indien de Consument de Overeenkomst beëindigt, zal het Honorarium worden berekend aan de hand van de niet verhoogde uurtarieven.

i. Als de Overeenkomst bestaat tussen DvD en meer Cliënten, zijn al deze Cliënten hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen uit deze bepaling en alle navolgende bepalingen.

V. Betaling

a. Cliënt is alleen van zijn betalingsverplichting jegens DvD gekweten indien en voor zover hij het verschuldigde heeft overgemaakt op de bankrekening ten name van DvD, dan wel in contanten betaalt aan één van de (kandidaat-)notarissen (tot het op het moment van betaling in het notariaat terzake bepaalde maximum).

b. Cliënt is niet bevoegd het aan DvD verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.

c. Betaling van declaraties van DvD dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is hij aan DvD een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke rente.

d. Indien DvD tegen Cliënt die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van Cliënt met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.

e. De betaling door of ten behoeve van Cliënt strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens Cliënt anders vermeld.

VI. Derdengelden

a. DvD betaalt Derdengelden en over Derdengelden door de bank aan DvD vergoede rente aan de Cliënt en/of de wederpartij van de Cliënt, indien en voor zover zij daartoe ingevolge een gemaakte afspraak gehouden is. Door de bank aan DvD over Derdengelden in rekening gebrachte negatieve rente brengt DvD bij de Cliënt en/of de wederpartij van de Cliënt in rekening.

b. Tenzij zij daartoe ingevolge een uitvoerbaar rechterlijk vonnis gehouden is, behoudt DvD zich het recht voor de betaling van Derdengelden op te schorten, indien en voor zover de Cliënt en de wederpartij van de Cliënt strijden over de vraag wie aanspraak op de Derdengelden kan maken.

c. DvD behoudt zich het recht voor om de derdengelden niet uit te betalen aan andere (rechts)personen dan de Cliënt en/of de wederpartij van de Cliënt.

d. De vordering tot betaling van de Derdengelden op DvD kan niet worden overgedragen of verpand. Algemene voorwaarden

VII. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Kantoor jegens Cliënt en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

b. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet op de Overeenkomst van toepassing en kunnen derhalve geen grondslag voor aansprakelijkheid van Kantoor zijn.

c. Bij het inschakelen door Kantoor van derden en bij het gebruik door Kantoor van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal Kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Kantoor bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk.

d. Indien een beroep van Kantoor op het bepaalde onder VII c. in rechte niet wordt gehonoreerd geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking als omschreven onder VII a.

e. De beperking van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden geldt ook ten behoeve van niet-ondergeschikten die de Overeenkomst (mede-)uitvoeren. Deze bepaling dient te worden beschouwd als een derdenbeding als bedoeld in de artikelen 6:253-256 BW.

f. Cliënt is gerechtigd uitsluitend DvD aan te spreken tot het onder VII a. bedoelde bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, (kandidaat-)notarissen en bestuurders van praktijkvennootschappen van aandeelhouders van DvD is uitgesloten.

Deze bepaling dient te worden beschouwd als een derdenbeding als bedoeld in de artikelen 6:253-256 BW.

g. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van DvD en/of van haar leidinggevenden.

VIII. Geschillen

a. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

b. Behoudens het gestelde onder VIII c. zullen alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Gelderland (locatie Arnhem). DvD blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

c. Op de notariële dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing, indien en voor zover het betreft geschillen die vallen binnen het bereik van deze regeling (zie www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl).

d. Alle aanspraken jegens Kantoor vervallen indien deze niet binnen één jaar nadat de Cliënt daarmee bekend werd bij de bevoegde instantie aanhangig zijn gemaakt.

IX. Vertalingen

In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

Voor meer informatie over ons kantoor: www.dijkmanvandoorn.nl

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Dijkman & Van Doorn B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, tevens handelend onder de naam Dijkman & van Doorn notariaat-estate planning, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74066536 en is gevestigd aan de Loolaan 1 te 7314 AA Apeldoorn.