Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

Continuïteitsplanning

Wie heeft het in uw bedrijf voor het zeggen, als u onverwacht uit de running bent? Of als u komt te overlijden? Is er voorzien in zeggenschap op directieniveau? En op aandeelhoudersniveau? Kan er beleid gemaakt worden of blijft het bij ‘het op de winkel passen’?

Drie redenen waarom het belangrijk is dat uw bedrijf actief voortgezet wordt:

  • Een onderneming met Schwung behoudt meer waarde. En dat is met name van belang voor de borging van de oudedagsvoorziening. Vaak zit een groot deel van het pensioen in de onderneming.
  • De fiscaal zeer aantrekkelijke bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) vereist dat uw onderneming nog ten minste vijf jaar na uw overlijden wordt voortgezet.
  • Bij familiebedrijven, als uitvloeisel van een meer omvattend familiestatuut waarin continuïteit van het bedrijf als één van de pijlers is aanvaard.

Met continuïteitsplanning  treft u die maatregelen om een onverwachte al dan niet tijdelijke afwezigheid op te vangen. Bijvoorbeeld door middel van een certificering van aandelen, een draaiboek, benoeming van plaatsvervangende en opvolgende bestuurders, adequate informatie ten behoeve van het (tijdelijk) management, de instelling van een raad van commissarissen, of raad van toezicht.
Het zal u rust geven, als u het goed laat regelen en vastleggen.