Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)

Als zakelijke dienstverleners zijn notarissen, uiterlijk bij het ondertekenen van de akte, verplicht om een cliëntenonderzoek te verrichten. Deze onderzoeksplicht is neergelegd in de Wwft en geldt sinds 1 augustus 2008. De Wwft vervangt eerdere witwaswetgeving (WID en Wet MOT). De achtergrond van de regelgeving is gelegen in Europese richtlijnen om witwaspraktijken te bestrijden en de financiering van terrorisme tegen te gaan. De wettelijke plicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren geldt niet onverkort. Zo is een eerste oriënterend gesprek ter bepaling van de rechtspositie van de cliënt altijd vertrouwelijk.

Onderdeel van het cliëntenonderzoek is de identificatie van de cliënt, zijn vertegenwoordiger en onder omstandigheden de uiteindelijke belanghebbende bij de transactie. Wij zullen u verzoeken zich te legitimeren, tenzij uw identiteit al door of namens ons kantoor is vastgesteld.

De identiteit van een natuurlijke persoon wordt vastgesteld door de overlegging van één van de volgende documenten:

  • een geldig paspoort;
  • een geldige Nederlandse identiteitskaart;
  • een geldige identiteitskaart die is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de EU of partij bij de EER en is voorzien van de pasfoto, de naam en het adres van de houder;
  • een geldig Nederlands rijbewijs;
  • een geldig rijbewijs dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is voorzien van de pasfoto, de naam en het adres van houder;
  • een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen;
  • een vreemdelingendocument, afgegeven op grond van de Vreemdelingenwet 2000.

Na de persoonlijke overhandiging van het document aan ons wordt daarvan een kopie gemaakt waarop de identificatie wordt vermeld. Deze kopie wordt bewaard.

De identificatie van Nederlandse privaatrechtelijke rechtspersonen geschiedt door middel van een door ons op te vragen uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van deze rechtspersonen. Wij bewaren dit uittreksel. De identificatie van andere rechtspersonen, zoals publiekrechtelijke rechtspersonen, vindt op een afwijkende wijze plaats. Wij kunnen u daarover desgewenst informatie verschaffen.

Naast de identificatie moeten wij een onderzoek doen naar onder meer de aard, herkomst, bestemming en andere unieke kenmerken van de bij de dienstverlening betrokken waarden of zaken. Een zakelijke relatie blijft aan een voortdurende controle onderhevig.

Wanneer de cliënt een dienst verlangt die een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft oplevert, zijn wij ook verplicht om dat te melden bij een centraal meldpunt. Het is ons niet toegestaan de cliënt van deze melding op de hoogte te brengen.

Wij zijn ons ervan bewust dat de uitvoering van deze wettelijke regelingen voor u een last betekent. Wij gaan er echter vanuit dat u begrip heeft voor de door de overheid verlangde strikte naleving van deze regelgeving en stellen uw medewerking zeer op prijs. Vanzelfsprekend zijn wij bereid u een nadere toelichting op de verdere gevolgen van de Wwft te geven.

In deze brochure van onze beroepsorganisatie, de KNB, leest u meer over dit onderwerp.

Dijkman & van Doorn notariaat – estate planning